Jaihind Nagar Mata Puja 2019

Sri Sri Solapuri Ammavari (Mata) Puja Mahotsav 2019

Jaihind Nagar, New Settlement, Kharagpur

Start From 31st May - 9th June 2018
Mata Agman Rupam
2nd Day Mata Rupam

3rd Day Mata Rupam
4th Day Mata Rupam

5th Day Mata Rupam

6th Day Mata Rupam


7th Day Mata Rupam
8th Day Mata Rupam

9th Day Mata Rupam

Last Day Mata Rupam

Post a Comment

0 Comments